Press "Enter" to skip to content

Rechtsfeiten en rechtsgevolgen

Samenvatting en uitleg Rechtsfeiten en rechtsgevolgen

Informatie op het gebied van Rechtsfeiten en rechtsgevolgen nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio.

Samenvatting Rechtsfeiten en rechtsgevolgen

Rechtsfeiten en rechtsgevolgen
vertaling van feiten of gedragingen naar een concreet rechtsfeit heet kwalificatie.
Het onderscheid tussen blote feiten, rechtsfeiten en blote rechtsfeiten.
Rechtsfeiten zijn juridisch relevant, blote feiten niet
Blote feiten verschillen van menselijk handelen doordat zij plaats hebben buiten het toedoen van een mens.
Er staat nooit een sanctie op blote rechtsfeiten, want ze bestaan in een toestand, zoals iemand die zwaar dement is.
Blote rechtsfeiten hebben een wijziging van een rechtspositie tot gevolg zoals onder curatele stelle en verjaring.

Handelingen
1 Menselijke handelingen
Verschil menselijk handelen en dierlijk handelen: dieren laten zich door hun instinct en niet hun wilsvermogen leiden.
2 Rechtshandelingen
Definitie: een handeling waaraan het recht de door de actor zelf gewilde rechtsgevolgen verbindt. De wil is heel belangrijk voor de geldigheid van de rechtshandeling.
Voor de geldigheid van een eenzijdige rechtshandeling is de wilsverklaring van 1 persoon voldoende.
Voor meerzijdige rechtshandelingen zijn de wilsverklaringen nodig van alle betrokken partijen. De meesvoorkomende type meerzijdige rh. is de obligatoire overeenkomst, v.b. de huurovereenkomst.
Rechtsgevolgen van een koopovereenkomst. Recht van A op levering van het gekochte, plicht B om te leveren. Recht van B op betaling, plicht van A om te betalen.
3 Feitelijke handelingen
Feitelijke handelingen zijn handelingen waaraan het recht rechtsgevolgen verbindt onafhankelijk van de wilsverklaring, of het gewild was door de actor doet niet ter zake.
Ze worden onderscheiden in rechtmatige en onrechtmatige handelingen.
Rechtmatige handeling: in het privaatrecht zijn zaakwaarneming en onverschuldigde betaling.
Onrechtmatige handelingen zijn menselijke handelingen waaraan de handelende persoon zich schuldig heeft gemaakt, bijvoorbeeld de onrechtmatige daad (privaatrecht).

Rechtsfeiten in bestuursrecht
Een rechtshandeling in het bestuursrecht is de beschikking.
Een beschikking is een eenzijdige r.h. omdat het een wilsbesluit van een bestuursorgaan betreft.
Bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning. Verschil bestuursrechtprivaatrecht, derden worden in het privaatrecht niet gebonden tenzij met hun toestemming.
Meerzijdige overeenkomst in bestuursrecht: gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst tot onderhoud van een weg.

Rechtsbetrekking en verbintenis
Rechtsregels verbinden aan rechtsfeiten rechtsgevolgen. Dit gevolg kan zijn een sanctie of verplichting om iets te geven of te doen.
De inhoud van een rechtsbetrekking wordt bepaald door de rechtsregel. In het bestuursrecht bv. de bevoegdheid van een bestuursorgaan om de rechtspositie van burgers vast te stellen of te wijzigen, bijvoorbeeld een algemeen verbindend voorschrift (AVV).
Een bijzondere rechtsbetrekkingen in het privaatrecht is de verbintenis: vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen 2 of meer bepaalde personen waarbij de één tot iets gerechtigd is en de ander tot iets verplicht.
De verbintenis is een verhouding tussen crediteur en debiteur. Het is een synoniem voor verplichting.

Mission News Theme by Compete Themes.