Press "Enter" to skip to content

Pandrecht

Samenvatting en uitleg Pandrecht

Informatie op het gebied van Het recht van pand nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio.

Samenvatting Het recht van pand

Het recht van pand
Zekerheidsrecht op roerende zaken of vermogensrechten. Men kan zich op deze zaken en rechten verhalen wanneer de geldlener zijn verplichtingen niet nakomt. Het recht van pand komt tot stand wanneer een bank of een verzekeringsmaatschappij geld uitleent, en zekerheid wilt hebben voor het geval de geldlener zijn schuld niet aflost.
Er zijn 4 soorten pandrechten.
1 Vuistpandrecht: is het recht van pand waarbij het verpande goed buiten de macht van de pandverlener komt.
2 Bezitloos pandrecht: is het recht van pand waarbij het verpande goed in de macht van de pandverlener blijf.
3 Openbaar pandrecht: pandrecht op een vordering op naam waarbij aan de schuldenaar de verpanding bekend wordt gemaakt.
4 Stil pandrecht: pandrecht op een vordering op naam waarbij de verpanding niet aan de schuldenaar bekend wordt gemaakt.

Kenmerken van pand en hypotheek
1 Zekerheid: pand en hypotheek zijn absolute beperkte rechten die zekerheid bieden. Ze dienen tot zekerheid bij een vordering. Pand en hypotheek worden ook wel verhaalsrechten genoemd.
2 Afhankelijk: pand en hypotheek zijn afhankelijke rechten ze zijn altijd gekoppeld aan een vordering ( aan een lening).
3 Op zaken en op rechten: pand en hypotheek kunnen niet alleen rusten op rechten maar ook op goederen. Het recht van hypotheek rust op registergoederen. Het pandrecht op alle andere goederen, zoals roerende zaken, niet registergoederen en rechten aan toonder, aan order of op naam.
4 Houder is separatist in faillissement: de pand en hypotheekhouder kunnen buiten het faillissement om hun rechten te gelden maken. Ook dat ze niet meebetalen aan de faillissementskosten.
5 Parate executie: pand en hypotheekhouders kunnen zonder rechterlijk vonnis en zonder toestemming van de eigenaar tot openbare verkoop over kunnen gaan.
6 Ondeelbaar: pand en hypotheek rechten vervallen pas als de lening volledig is afgelost.

Beschikkingsonbevoegdheid van de pandverlener
– Bescherming bij vuistpandrecht: in geval van vuistpandrecht biedt de wet vrij veel bescherming aan de pandhouder tegen beschikkingsonbevoegdheid van de pandverlener.
– Uitzondering voor diefstal: de pandhouder wordt niet beschermd als zijn onderpand afkomstig is van diefstal.
– Geen bescherming bij bezitloos pandrecht: de bescherming van de pandhouder bij vuistpandrecht, geldt niet voor bezitloos pandrecht.

Einde van het pandrecht
– Aflossen van de lening: het pandrecht vervalt automatisch als de lening helemaal is afgelost.
– Onderpand gaat verloren: als het goed waarop het pandrecht verloren gaat, bijvoorbeeld door brand, dan komt er een einde aan het pandrecht.
– Executie: als de pandhouder zijn recht van parate executie uitoefent, door het onderpand te verkopen, betekent dit het einde van het pandrecht, ook als de opbrengst niet voldoende is voor de totale vordering. Vuistpand komt in de macht van de
– Pandverlener: bij vuistpand geld dat er een einde komt aan het pandrecht als het onderpand weer in de macht van de pandgever komt.
– Afstand: als de pandhouder schriftelijk afstand doet van zijn pandrecht, betekent dit het einde van het recht van pand.

Mission News Theme by Compete Themes.