Press "Enter" to skip to content

Ontslag

Samenvatting en uitleg Ontslag, Werkloosheid en Uitkering

Ontslag, Werkloosheid en Uitkering
Als u uw baan verliest door middel van ontslag of werkloosheid heeft dit financiële gevolgen. Wordt u ontslagen of bent u werkloos, dan heeft u in veel gevallen recht op steun van de overheid. Wanneer u ontslagen of werkloos bent, dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen. Met een WW-uitkering wordt uw inkomen voor een bepaalde periode doorbetaald wanneer u werkloos bent.

WW- uitkering aanvragen
• Is uw ontslag terecht: het is belangrijk om te weten of uw ontslag terecht is.
• Inschrijven als werkzoekende bij het UWV: u moet zich inschrijven bij het werkbedrijf vanaf de datum waarop u werkloos bent.
• WW-uitkering aanvragen: als u zich heeft ingeschreven bij het werkbedrijf dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. Dit kan bij een vestiging van het werkbedrijf of via www.werk.nl.
• Beslissing UWV en betaling: u krijgt binnen 4 weken de beslissing van het UWV. Het UWV stuurt u een brief met daarin de beslissing over uw WW aanvraag. Als u aanvraag is goedgekeurd, volgt de eerste betaling doorgaans snel. Het kan zijn dat het UWV meer tijd nodig heeft om te beslissen. Het UWV belt u dan op en legt dit uit. U krijgt dan binnen acht weken de definitieve beslissing en betaling.

Voorwaarden WW-uitkering
• U moet verzekerd zijn: u bent als werknemer verzekerd via de werkloosheidswet (WW) tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De WW is een zogenoemde werknemersverzekering, dit is een verplichte verzekering voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst.
• U moet werkloos zijn: wanneer u uw werk geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt, bent u werkloos. U moet minimaal 5 arbeidsuren per week verliezen (of als u minder dan 10 uur per week werkte, minimaal de helft van de totale arbeidsuren).
• U moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk: wanneer u een WW-uitkering krijgt moet u direct beschikbaar zijn voor betaald werk, het is niet de bedoeling dat u vrijwilligerswerk gaat doen.
• U moet voldoen aan de wekeneis: als u in de voorafgaande periode aan uw eerste werkloosheidsdag minimaal 26 van de 36 weken hebt gewerkt voldoet u aan de wekeneis. Bent u musicus, artiest, filmmaker of ondersteunend technicus? Dan geldt voor u mogelijk de kortere wekeneis van 16 uit 39 weken.
• U mag niet verwijtbaar werkloos zijn: wanneer u zelf ontslag neemt zonder zwaarwegende reden dan bent u verwijtbaar aan uw ontslag. Bijvoorbeeld: diefstal, fraude of mishandeling.

Uw recht op WW veiligstellen
Als u in overleg onderling afspraken met uw werkgever maakt over uw ontslag, dan moet u erop letten dat u het recht op WW behoudt. Een advocaat zorg ervoor dat er de juiste afspraken bij ontslag worden gemaakt en dat u uw recht op een WW-uitkering behoudt. Bovendien ziet uw advocaat erop toe dat:
– U niet verwijtbaar werkloos wordt
– Uw werkgever het initiatief heeft genomen tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.
– Uw werkgever de opzegtermijn in acht neemt
– U niet ziek bent (als u ziek bent heeft dit gevolgen voor uw WW-uitkering)

Einde WW-uitkering
1. Als u weer aan het werk gaat, stopt de WW-uitkering. In de volgende situaties hebt u echter nog recht op een gedeeltelijke WW-uitkering.
– U gaat minimaal 5 uur per week minder werken dan waarvoor u een uitkering ontving
– Als uw uitkering gebaseerd is op minder dan 10 uur per week, ontvangt u een gedeeltelijke WW-uitkering, wanneer u meer dan de helft van het aantal uren verliest
2. Er zijn verschillende redenen tot uitsluiting. Hierdoor krijgt u tijdelijk geen WW-uitkering of zelfs helemaal geen WW-uitkering meer. Voorbeelden van redenen tot uitsluiting:
– U verhuist naar het buitenland (na 6 maanden stopt uw WW-uitkering)
– U verblijft langer in het buitenland dan door het UWV is toegestaan
– U moet een gevangenisstraf uitzitten.
– U krijgt een andere uitkering, bijvoorbeeld een ziektewetuitkering of een WIA-uitkering.
3. Uw WW-uitkering stopt als deze de einddatum bereikt. De duur van de WW-uitkering wordt bepaald door de wekeneis en de jareneis. De minimale duur van de WW-uitkering is 3 maanden, de maximale duur is 38 maanden.
4. Bereikt u de pensioengerechtigde leeftijd? Dan bent u niet meer verzekerd voor werkloosheid en stopt uw WW-uitkering. U krijgt wel uw AOW- pensioen.

Wetten, organisaties en boeken
Wetten
– Werkloosheidswet
– Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945
– Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Organisaties
– UWV: UWV verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt en gegevensdienstverlening.
– Sociale Dienst Oost Achterhoek: de Sociale Dienst Oost Achterhoek bestaat sinds 1 januari 2010 en heeft de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk als verzorgingsgebied. De front office zit op het werkplein in Winterswijk, de back office in Groenlo.
– Het Centraal Planbureau: Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, Kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties

Boeken
– Ontslag en werkloosheid: De kredietcrisis heeft een einde gemaakt aan een langdurige periode van dalende werkloosheid. Veel bedrijven hebben het moeilijk en massaontslagen worden aangekondigd.
– De uitkering van de baan: Er wordt veel tijd, en geld en moeite gestoken in de re-integratie van uitkeringsontvangers. Wat is het resultaat? Hoeveel arbeidsongeschikten, werklozen en bijstandscliënten zijn in principe in staat om te werken, maar doen dit tot nu toe niet?
– Beëindigingovereenkomsten en het recht op WW-uitkering: In de arbeidsrechtpraktijk komt het geregeld voor dat partijen het met elkaar eens worden over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Mission News Theme by Compete Themes.