Press "Enter" to skip to content

Klacht indienen tegen uw eigen notaris

Samenvatting en uitleg Klacht indienen tegen uw notaris

Klacht indienen tegen uw notaris
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zorgt ervoor dat de verplicht aangesloten (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen. De beroepsorganisatie stelt beroeps- en gedragsregels op en houdt de vakbekwaamheid op peil met opleidingen, cursussen en informatie over actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Wat doet een notaris
De notaris maakt overeenkomsten en verklaringen rechtsgeldig door deze vast te leggen in een notariële akte. Cliënten zijn dankzij zijn tussenkomst ervan verzekerd dat alle (bijkomende) zaken geregeld zijn.

Klacht over de notaris rekening
Hebt u bezwaar tegen de nota van de notaris? Maak dit dan eerst kenbaar aan de notaris. De notaris kan u een toelichting/specificatie geven op het (meer)werk dat in rekening is gebracht.
• Voorzitter van de ring: Komt u er met de notaris niet uit, dan is het mogelijk schriftelijk een declaratiegeschil voor te leggen aan de voorzitter van de ring waartoe de notaris behoort. De ringvoorzitter vraagt de notaris om nadere inlichtingen en probeert in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij kan de cliënt en de notaris oproepen voor overleg.

• Overleg: Lukt het niet om alsnog tot overeenstemming te komen, dan neemt de ringvoorzitter binnen acht weken na ontvangst van uw verzoek een beslissing. De toetsing van de declaratie door de ringvoorzitter is een volledige. De ringvoorzitter geeft in zijn beslissing aan hoe de berekening naar zijn oordeel had moeten zijn.

• In beroep gaan: Een uitspraak van een ringvoorzitter is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen een dergelijke uitspraak kunt u of de notaris bij de ringvoorzitter bezwaar aantekenen. Nadat de ringvoorzitter schriftelijk een uitspraak heeft gedaan op het bezwaar, is beroep mogelijk bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State.

Klacht over dienstverlening
Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de dienstverlening van de notaris. Zo kan de afwikkeling van een nalatenschap lang op zich laten wachten, terwijl de notaris u daar niet over informeert. Of u verwacht van uw notaris een andere behandeling. Uiteraard is hier wat aan te doen.
• In gesprek over de klacht: Zeker als het gaat om de geboden dienstverlening werkt een gesprek voor beide partijen vaak verhelderend en is een oplossing meestal nabij.
• Klachtenbemiddeling KNB: Biedt een gesprek geen uitkomst? De KNB kan u, als u dat wilt, met informele tussenkomst helpen bij het vinden van de juiste oplossing. Deze bemiddeling is onpartijdig en vindt plaats door middel van schriftelijke uitwisseling van standpunten. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen alsnog tot een oplossing leidt.
• Klacht indienen bij kamer van toezicht: U kunt een formele klacht indienen bij de kamer van toezicht. Deze klacht moet betrekking hebben op de (foutieve) ambts- of beroepsuitoefening van de (kandidaat-)notaris. Neemt de kamer van toezicht uw klacht in behandeling en spreekt de kamer uit dat de klacht gegrond is? Dan kan de kamer besluiten een sanctie op te leggen aan de notaris.
• Naar de civiele rechter: De KNB en kamers van toezicht hebben niet de bevoegdheid om uitspraken te doen over het vervolg van een conflict en eventuele schadevergoedingen. Hiervoor kunt u zich (met behulp van een advocaat) wenden tot de gewone (civiele) rechter. Deze rechtsgang kunt u gelijktijdig doen met een klachtenprocedure bij de kamer van toezicht.

Mission News Theme by Compete Themes.