Press "Enter" to skip to content

Geboorteaangifte en registratie achternaam

Samenvatting en uitleg Geboorteaangifte en registratie achternaam

Informatie op het gebied van Geboorte en registratie achternaam nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio.

Samenvatting Geboorte en registratie achternaam

Geboorte en registratie achternaam
Geboorte
Het leven van de mens begint bij zijn geboorte. Bij een geboorte moet er binnen drie dagen na de bevalling aangifte gedaan worden, bij de gemeente waarin de geboorte plaats vond. De vader is verplicht aangifte te doen en de moeder is niet verplicht, maar wel bevoegd geboorte aangifte te doen. Als er juridisch gezien geen vader is of de vader verhinderd is, dan kan ieder die bij de geboorte aanwezig is aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Mocht er niemand bij de geboorte aanwezig zijn of mochten de aanwezigen verhinderd zijn, dan is de bewoner van het huis of het hoofd van de inrichting waar de bevalling plaats vond, verplicht tot aangifte. Is al het bovenstaande niet aan de orde, dan doet de burgemeester aangifte van de geboorte. Voor de aangifte van de geboorte heeft de ambtenaar de identiteit van de aangever nodig en een verklaring van de arts. Deze verklaring is een bevestiging van de arts of verloskundige dat het geboren kind, ook toebehoort aan de opgegeven moeder. Van de aangifte wordt een akte opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand, deze akte wordt opgenomen in één van de registers van de burgerlijke stand, in vele gevallen word een geboorteakte opgenomen in het geboorteregister. Bij een geboorte van een kind komen de persoonsgegevens automatisch via de burgerlijke stand in de gba (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). In het gba wordt de naam, geboorteplaats, geboortedatum, burgerservicenummer etc. genoteerd. Een akte geldt als wettelijk bewijs, dat de gebeurtenis of handeling heeft plaatsgevonden. Wie later een officieel bewijs nodig heeft, kan een geboorte uittreksel vragen bij de burgerlijke stand. Het moet worden aangevraagd bij de (burgerlijke stand) gemeente waar de akte is opgemaakt. Dit is niet altijd de woonplaats van de burger, maar de geboorteplaats. Bij een geboorte krijgt het kind een voornaam en een achternaam. De naam van het geboren kind wordt opgenomen in de geboorteakte. Bij het doorgeven van een achternaam is het belangrijk of de ouders getrouwd zijn. Bij een kind dat binnen een huwelijk is geboren, mogen de ouders kiezen welke achternaam zij hun kind willen doorgeven. Let op! Alle kinderen van de beide ouders dienen dezelfde achternaam te krijgen. Bij een kind dat buiten een huwelijk is geboren, maar het kind door de vader erkend is, dan gelden dezelfde regels als bij een gehuwd gezin. Vader en moeder mogen kiezen welke achternaam ze aan hun kinderen gaan geven. Als een kind buiten een huwelijk wordt geboren en de vader het kind niet erkend, dan heeft juridisch gezien het kind alleen een moeder en krijgt het kind de naam van de moeder. Een kind dat geadopteerd wordt, draagt na de adoptie de naam van de adoptievader, tenzij de adoptieouders samen verklaren dat het kind de naam van de adoptiemoeder krijgt.

Wijziging naam
Een achternaam kan in bijzondere gevallen worden gewijzigd. Mocht u een naamwijziging willen, dan kunt u een verzoek indienen en verzenden naar het volgende adres: H.M de koningin met de adresgegevens van het ministerie van Justitie. Het ministerie van Justitie neemt het definitieve besluit. Globaal gesproken zijn er vier soorten gevallen waarin de achternaam gewijzigd kan worden. 1. De naam is bespottelijk of wekt lachlust op. 2. De naam komt zo vaak voor dat hij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. 3. De naam is niet Nederlands en behoort toe aan een vreemdeling die een Nederlandse nationaliteit krijgt. 4. Een minderjarige draagt niet de naam van de persoon die hem feitelijk opvoed. De regels die gelden voor een naamwijziging zijn afhankelijk van de leeftijd van de betrokkene. Voor de leeftijd onder 12 jaar is er een toestemming nodig van beide ouders en de persoon waarvan de naam wordt overgedragen aan het kind. De persoon waarvan het kind de naam wil overnemen, moet het kind langer dan vijf jaar verzorgd hebben. Is de persoon ouder dan 12 jaar? Dan kan het kind de naamwijziging doorzetten, ook als een ouder zich verzet en moet de persoon waar hij de naam van wil overnemen hem minstens 3 jaar verzorgd hebben. De achternaam van een minderjarige mag maar één keer worden veranderd. Een voornaam wordt opgenomen in een geboorteakte en in bijna alle gevallen gekozen door de ouders. Bij de aangifte geeft de aangever aan welke namen er in de geboorteakte moeten worden opgenomen. De ambtenaar van burgerlijke stand weigert voornamen in de geboorteakte op te nemen die “ongepast” zijn. Ongepast kan onfatsoenlijk zijn of geestig, waar de drager van de naam voor de rest van zijn leven last van kan hebben. Als een persoon zijn voornaam wil veranderen moet de persoon een verzoek indienen bij de rechtbank. Voor een naamwijziging moet een goede reden zijn, bijv. als een persoon geen contact meer heeft met ouders vanwege mishandeling. Bij een vondeling van een kind, zorgt de ambtenaar voor een tijdelijke geslachtsnaam en naam. Er wordt een akte van geboorte gemaakt met daarin de vindplaats van het kind, als geboorteplaats. De naam van het kind wordt meestal dezelfde naam als van de vinder. Er wordt een afschrift van de akte naar het ministerie van Justitie gestuurd. Voor juridische definities zie: JuridischeWoorden.nl

Mission News Theme by Compete Themes.