Press "Enter" to skip to content

Arbeidsongeschiktheid

Samenvatting en uitleg Arbeidsongeschiktheid

Informatie op het gebied van Arbeidsongeschiktheid nodig? Hieronder vindt u een samenvatting met uitleg over de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook uitleg over de belangrijkste termen en regels.

Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico. Het is altijd verstandig om een juridische specialist (deskundige) in te schakelen bij juridische problemen.

Mocht u juridische hulp nodig hebben vraag dan nu de tarieven op van een advocaat of notaris bij u in de regio. 

 

 

Samenvatting Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid
Wat betekent arbeidsongeschiktheid?
Wanneer u door ziekte of een handicap uw (vroegere) werkzaamheden niet meer of niet meer volledig kunt verrichten bent u arbeidsongeschikt. Dit heeft voor iedereen negatieve gevolgen. Het is niet alleen dat u met een ziekte moet leven, maar ook gaat u er financieel op achteruit.

Rechten en plichten
Als u als werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, dan kunt u onder bepaalde omstandig heden recht hebben op een uitkering. Het UWV gaat kijken of u voldoet aan de eisen om een uitkering te kunnen ontvangen. Het UWV helpt u ook om te blijven werken of werk te vinden, wanneer dit nodig is. U bent verplicht uw best te doen om te werken aan een terugkeer op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat u uw gezondheid probeert te verbeteren en dat u de adviezen van artsen en arbeidsdeskundigen opvolgt. Als u uw niet aan de regels houd kan het UWV maatregelen nemen zoals: een waarschuwingsbrief, het opleggen van een boete en stopzetten of aanpassen van uw uitkering. Ook kan het UWV een gerechtelijke procedure op gang zetten.

Gedeeltelijke of tijdelijke arbeidongeschiktheid
Gedeeltelijke of tijdelijke arbeidongeschiktheid
Als een werknemer gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt is, komt hij/zij in aanmerking komen voor de zogenoemde WGA- uitkering. WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. Wanneer bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt wanneer u meer dan 20%, maar niet meer dan 65% van uw laatste loon kunt verdienen. Als u maar maximaal 20% van uw oude loon kunt verdienen maar er wel kans is op herstel, dan bent u tijdelijk arbeidsongeschikt.

Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid
Een werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, komt in aanmerking voor een IVA- uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Met “volledig” wordt bedoeld dat u door uw ziekte of handicap niet meer dan 20% van uw laatste loon kunt verdienen. Met “duurzaam” wordt bedoeld dat de kans op herstel minimaal is.

Jongeren en arbeidsongeschiktheid
Bepaalde mensen raken al op jongere leeftijd arbeidsongeschikt, zelfs zonder ooit gewerkt te hebben. Wanneer hun beperking als gevolg heeft dat ze veel minder kunnen verdienen of helemaal niet kunnen werken, kunnen deze jongeren in aanmerking komen voor de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidvoorzieningen jonggehandicapten). U komt in aanmerking voor een Wajong uitkering als u voor uw 17de verjaardag of gedurende uw studietijd op het moment dat u nog geen 30 was arbeidsongeschikt bent geworden. U moet tenminste 25% arbeidsongeschikt zijn om in aanmerking te komen voor een Wajong uitkering. Als u als studerende in aanmerking wilt komen, moet u tenminste 6 maanden studie achter de rug hebben. De wachttijd bedraagt 52 weken. Dus de uitkering gaat pas in na een jaar.

Werknemers en arbeidsongeschiktheid
Als u als werknemer langdurig ziek wordt, ontvangt u gewoon uw salaris. In het eerste jaar krijgt u uw loon voor de volle 100% doorbetaald. In het 2de jaar wordt er 70% van uw laatst verdiende salaris aan u uitgekeerd. Als u na 2 jaar nog niet kunt werken dan komt u terecht in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Op basis van deze wet kunt u een uitkering ontvangen.

Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid
De Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) bood tot augustus 2004 een vangnet voor zelfstandige ondernemers, freelancers en andere mensen die niet in loondienst werken. De WAZ is afgeschaft, dit betekent dus dat de zelfstandigen nu zelf moeten uitzoeken hoe ze een eventuele arbeidsongeschiktheid willen opvangen. Dit kan bijvoorbeeld door het afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Arbeidsongeschiktheid en hypotheek
Als u een hypotheek afsluit en u raakt arbeidsongeschikt, dan heeft dit flinke consequenties voor uw inkomen, en daarmee ook voor uw mogelijkheden om een eigen huis te kunnen (blijven) betalen. Als u een hypotheek gaat afsluiten, wordt u altijd geadviseerd een woonlastenverzekering af te sluiten. Met de woonlastenverzekering kunt u uw hypotheek blijven betalen, mocht er in de toekomst iets gebeuren. Het is heel moeilijk om een hypotheek af te sluiten als u arbeidsongeschikt ben, maar het is niet onmogelijk.

boeken
• Ziekte en arbeidsongeschiktheid: Binnen het arbeidsrecht geniet de zieke werknemer een speciale en sterk beschermde positie. Maar met de invoering van de WIA is het accent sterk komen te liggen op re-integratie. Steeds minder arbeidsongeschikte werknemers komen op deze manier in aanmerking voor een uitkering.
• De ondernemer en het risico van arbeidsongeschiktheid: De AOV; wet- en regelgeving en productkenmerken Accountancy Nieuws Memo , deel 7 Dit boek geeft u een overzicht van de belangrijke aspecten rond de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
• Beperkt aan het werk: Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Vele beleidsmaatregelen later is het ziekteverzuim gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, drastisch afgenomen. Inmiddels doemt er een nieuwe Hollandse ziekte op: de sterke groei van de Wajong.

Toepasselijke wetten en regels

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen

Relevante websites

Movir
Movir is de specialist in arbeidsongeschiktheidsverzerkingen voor medische en zakelijke professionals

Pensioenkijker.nl
Pensioenkijker.nl zorgt dat Nederlanders gaan nadenken over hun pensioen. Ook maken we pensioen begrijpelijker. Daarnaast geven we objectieve informatie over pensioen

UWV
UWV verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.
Nibud: Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Mission News Theme by Compete Themes.