Press "Enter" to skip to content

Beroepsverenigingen voor juristen

Hieronder staan diverse juridische beroepsverenigingen waarbij gespecialiseerde advocaten, notarissen, fiscalisten of andere juristen als lid zijn aangesloten.

Zoek op basis van een rechtsgebied of specialiteit welke beroepsvereniging voor u van toepassing is.

Wanneer u kiest voor een lid van een beroepsvereniging weet u zeker dat deze persoon de gevraagde specialiteit of deskundigheid in huis heeft. Aan het lidmaatschap zijn vaak bijzondere voorwaarden verbonden zoals een bepaalde hoeveelheid aan ervaring (praktijkervaring) of het behalen van bepaalde specialisatie-cursussen of examens (opleiding).

Staat uw vereniging er niet bij?

Stuur ons dan een e-mail en we zetten hem er gratis bij!

BEROEPSVERENIGINGEN

Vereniging Ambtenaar en Recht
De Vereniging Ambtenaar en Recht is een ontmoetingspunt voor iedereen (juristen en niet-juristen) die met het ambtenarenrecht te maken heeft en zich bezighoudt met arbeidsverhoudingen binnen de overheidssector. Het doel van de vereniging is het vergaren en overdragen van kennis en het bevorderen van het ambtenarenrecht in brede zin, alsmede het opbouwen en bevorderen van een netwerk van personen die zicht bezighouden met de beoefening van of betrokken zijn bij het ambtenarenrecht. Dat doel tracht de vereniging te bereiken door o.a. het organiseren van studiedagen, symposia en andere bijeenkomsten, het (doen) uitbrengen van publicaties en de instandhouding van een website respectievelijk door opinievorming.

BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrech)
De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht is een beroepsvereniging van juridische specialisten (Intellectueel Eigendom). De leden zijn allen werkzaam bij octrooi- en/of merkenbureaus, octrooi- en merkenafdelingen van grote bedrijven, de advocatuur en het (universitair) onderwijs. De vereniging stimuleert en waarborgt de kwaliteit van de beroepsbeoefening van haar leden waardoor u verzekerd bent van deskundig advies en begeleiding bij de registratie (bescherming) van merken- en modellen (design), onderhandelingen en eventuele conflicten.

BOA Belangenvereniging voor Ondernemende Advocaten
BOA is een vereniging voor en door advocaten. BOA richt zich er daarom op het collectieve belang van haar doelgroep te prononceren waar en wanneer dat maar nuttig of nodig is.

College Belastingadviseurs (CB)
Het College Belastingadviseurs (CB) is een beroepsvereniging van belastingadviseurs met ruim 4000 leden die sinds 1956 bestaat. De doelstelling van het CB is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overlegt intensief met de overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is in 1954 opgericht. De Orde is de vereniging van de universitair gevormde belastingadviseurs in Nederland. De NOB is een privaatrechtelijke vereniging en heeft ruim 4.600 leden.

De Vereniging voor Agrarisch Recht
De Vereniging voor Agrarisch Recht is een forum voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met landbouw en recht. Iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met agrarisch recht, is welkom als lid. Voorbeelden van sectoren waarin leden werkzaam zijn: advocatuur, notariaat, wetenschap, rechtspraak, bankwezen, belangenorganisaties, adviespraktijk, agrarische makelaardij, rentmeesterschap en overheid. De vereniging telt momenteel een kleine 300 leden.

De Vereniging voor Reis en Recht (VRR) – Opgeheven
De vereniging voor Reis en Recht was een vereniging voor advocaten, juristen en voor hen die daarvoor een studie volgen. De VRR organiseert o.a. bijeenkomsten en seminars op het gebied van reis en recht. Vele leden en het bestuur zijn betrokken bij wetgeving, arbitrage(geschillencommissie), brancheorganisaties (SGR, ANVR) en werkzaam in de advocatuur gespecialiseerd in het reisrecht.

INSOLAD de Vereniging Insolventierecht Advocaten
INSOLAS is een specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uitsluitend worden toegelaten ervaren advocaten die aantoonbaar deskundigheid bezitten en in de praktijk werkzaamheden verrichten op het terrein van het insolventierecht. Praktijkervaring kan bestaan uit: het optreden als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances van betaling, begeleiding van ondernemingen of personen in financiële moeilijkheden, voeren van procedures over insolventie rechtelijke vraagstukken, adviseren daarover of een combinatie van deze werkzaamheden.

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR)
De NVIR is een vereniging die openstaat voor iedereen met belangstelling voor het internationale recht in brede zin. Veel leden zijn werkzaam in de rechtspraktijk als advocaat, rechter of wetgevingsjurist, als jurist bij de overheid, in het bedrijfsleven, of in het onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn verenigd in de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening.

Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)
Jaarlijks komen vele minderjarigen in Nederland in aanraking met het rechtssysteem. Dat kan zijn omdat ze onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst worden, omdat ze een strafbaar feit gepleegd hebben, maar bijvoorbeeld ook omdat de ouders gaan scheiden en ze betrokken worden bij de gevolgen die dat voor hen heeft. De minderjarige hoort er in al die gevallen niet alleen voor te staan, maar moet dan kunnen rekenen op deskundig advies en bijstand. De advocaten van de VNJA vinden, dat een minderjarige die, om wat voor reden ook, met het rechtssysteem in aanraking komt recht heeft op steun vanuit de advocatuur.

Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA)
De Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) is bij wet ingesteld als beroepsorganisatie voor AA-Accountants. Zij zet zich onder meer in voor een goede uitoefening van het beroep AA-Accountant. Alle AA-Accountants die in het register staan ingeschreven, zijn id van de NOvAA. De NOvAA heeft als taak een goede beroepsuitoefening te bevorderen en het publieke belang van het beroep AA-Accountant te behartigen. Ook verzorgt de NOvAA de Praktijkopleiding en ziet zij toe op de eer van de stand van AA-Accountants.

Nederlandse Orde van Administratie- en belastingdeskundigen
Beroepsvereniging voor administratie- en belastingadvieskantoren.

Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (afgekort: NVJSA) heeft als hoofddoel het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van jonge strafrechtadvocaten. Op de website vindt u een ledenlijst zodat u direct een advocaat in de buurt kunt vinden.

Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA)
De vereniging stelt met een specifiek trainingsprogramma haar leden in de gelegenheid om hun vaardigheden als mediator te verdiepen en waarborgt daarmee de kwaliteit van de in het bestand op te nemen mediation-advocaten. De mediation-advocaat onderscheidt zich van andere mediators doordat hij het juridisch speelveld kent. Juist in gejuridiseerde conflicten is dat van belang.

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.

Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht NVvA
De Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) is in 1995 opgericht, met als doel een onafhankelijk forum te zijn voor alle betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht.

Nederlandse Vereniging voor Criminologie
De NVK tracht de belangen te behartigen van de Nederlandse criminologie en van alle (aankomende) Nederlandse criminologen. Voor zijn leden organiseert de NVK regelmatig bijeenkomsten over actuele onderwerpen, lezingen, congressen e.d.

Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER)
Het doel van de Vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het recht van de Europese Unie, alsmede het bevorderen van de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten. De NVER is aangesloten bij de Federation International de Droit Europeen (FIDE), een overkoepelende Europese vereniging waarin de zusterverenigingen uit bijna alle lidstaten van de EU participeren.

Nevoa Nederlandse Vereniging van Ondernemingsrecht Adviseurs
Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridische adviseurs. De vereniging biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van het beroep bedrijfsjuridisch adviseur dat wordt uitgeoefend door haar leden. Daartoe stimuleert zij het vaktechnische aspect van het beroep door aan haar leden de eis van permanente educatie te stellen, en organiseert zij ten behoeve van haar leden opleidingen.

NIVRA
Het Koninklijk NIVRA is de bij wet ingestelde beroepsorganisatie van meer dan 14.000 registeraccountants die werkzaam zijn als accountant in het vrije beroep, bij de overheid of het bedrijfsleven of die als financieel deskundige werkzaam zijn in verschillende functies in de maatschappij.

NVRA De Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs
De vereniging van en voor professionals in de juridische dienstverlening. Meer dan 130 juristen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere rechtshulpverleners zijn lid van de NVRA. De vereniging biedt haar leden vele voordelen, waaronder dagelijkse advisering, permanente opleidingen, hulp bij het opbouwen of uitbreiden van de zelfstandige praktijk en nog een aantal andere voordelen.
Op de website kunt u een aangesloten juridische specialist bij u in de buurt vinden.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten (SSZ)
De leden van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid en beschikken over jarenlange en uitvoerige praktijkervaring. Zij kunnen cliënten, zoals uitkeringsgerechtigden, werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. De advocaten kunnen u helpen bij geschillen over bijvoorbeeld:
– het toekennen en intrekken van uitkeringen en over de hoogte daarvan
– boeten en maatregelen
– terugvordering van uitkeringen
– Strafzaken m.b.t. uitkeringsfraud
– verhaal van bijstand wegens onderhoudsplicht
– de doorbetaling van loon tijdens ziekte
– verstrekkingen op grond van de WVG, de Ziekenfondswet en de AWBZ
– studiefinanciering
– de hoogte en de verschuldigdheid van premies door werknemers en werkgevers
– de vraag of een arbeidsverhouding wel of niet onder de verzekeringsplicht valt

VAJN
Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Vereniging van advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht. De vereniging verschaft haar leden een kwaliteitskeurmerk. De beoogde leden zijn advocaten die zich vergaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Als hoofdregel geldt dat ieder lid een specialisatieopleiding als Grotius, PALA, VULA of Groninger Leergang Arbeidsrecht heeft afgerond. Op de website kunt u een advocaat arbeidsrecht zoeken op plaats, naam of kantoornaam.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA)
Deze specialisatievereniging voor arbeidsrecht advocaten in het werkgebied van het arrondissement (resort) van Arnhem. Een aangesloten advocaat kan zowel voor voor werkgevers als werknemers optreden.

Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN)
Beroepsvereniging voor advocaten gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en asielprocedures. De vereniging is opgericht om professionele rechtshulpverleners een platform te bieden voor de behartiging van algemene belangen van asielzoekers en andere migranten. Daar waar de belangen de individuele juridische problemen ontstijgen, kan de vereniging bijspringen door kennisuitwisseling tussen de leden, procedures te voeren en belangen te bundelen. Ook is een ledenlijst aanwezig op de site zodat een rechtzoekende snel de contactgegevens kan vinden van een specialist op het gebied van vreemdelingenrecht.

Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA)
De Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) stelt zich ten doel doel het bevorderen van deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van informaticarecht. VIRA is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging. Het lidmaatschap van VIRA staat uitsluitend open voor advocaten met aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot informaticarecht. Zoek op de website naar een advocaat bij u in de buurt.

Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (Vereniging JOJ)
De Vereniging JOJ stelt zich ten doel de bevordering van de juridische onroerend goedpraktijk in de breedste zin van het woord. Ze streeft naar een formele en informele uitwisseling van kennis en kunde onder haar leden, en wil bovendien interesse voor het rechtsgebied wekken onder studenten. De Vereniging organiseert jaarlijks ten minste zes juridisch-inhoudelijke seminars en/of klasjes en een zomeruitje.

Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)
De letselschade advocaten van deze vereniging treden alleen op voor letselschadeslachtoffers. Letselschade omvat in de kern materiële schade en/of immateriële schade na een ongeval. Materiële schade: een lager inkomen, extra kosten huishoudelijke hulp, andere extra kosten in en om huis, extra vervoerskosten, hulp en verzorging, etc. Immateriële schade omvat pijn, lijden en verdriet. Die schade wordt vergoed door middel van smartengeld. Een ASP advocaat geeft advies, begeleiding en voert de onderhandelingen voor of namens het slachtoffer in het aansprakelijkheids- en in het in het schaderegelingstraject.

Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS)
De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een vFAS-advocaat kan u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht, zoals bij: echtscheiding, scheidingsmediation, gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling, alimentatiezaken, verdeling pensioenaanspraken, adoptie en stiefouderschap, erkenning/ontkenning vaderschap, bewind, mentorschap en curatele, boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden, erfrecht en naamswijziging.

Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
De Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) is opgericht in 1992 en heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het huurrecht. Bij de vereniging zijn aangesloten advocaten die het huurrecht gespecialiseerd zijn en werkzaam zijn. Advocaten die als lid willen toetreden tot de vereniging dienen aan een aantal vereisten te voldoen. Een advocaat huurrecht vindt u direct op de site.

Vereniging van incasso en procesadvocaten (VIA)
De vereniging van incasso- en procesadvocaten is in 1993 opgericht, op initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten. In VIA zijn advocaten verenigd die gespecialiseerd zijn in het innen van geldvorderingen. Alle leden zijn speciaal opgeleid en onderworpen aan strenge gedragsregels gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het VIA logo is een keurmerk: een waarborg voor kwaliteit. Op de website kunt u direct een incasso-advocaat vinden.

Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
Een letselschade advocaat van de LSA moet minimaal 5 jaar advocaat zijn en beschikken over een ruime ervaring op het gebied van letselschade. Daarnaast moet hij ook nog met succes de Grotiusopleiding Personenschade hebben afgerond. Een LSA-advocaat is daarom een erkend specialist op het gebied van letselschade. Hij helpt u bij alle vormen van letsel zoals bij medische fouten, ongevallen op het werk (bedrijfsongeval), RSI, OPS, asbest, burn-out, geweld en seksueel misbruik. Direct een advocaat zoeken dichtbij via de site.

Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA)
De vereniging van in Nederland gevestigde in het milieurecht gespecialiseerde advocaten. Deskundig juridisch advies en juridische bijstand inzake vragen en problemen op milieugebied zoals vragen over: aansprakelijkheid voor verontreiniging van water, bodem en lucht tot bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Van milieuvergunningen en de aanleg van infrastructuur tot de afvoer van afvalstoffen en de uitstoot van ammoniak door varkenshouderijen.

Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA)
Advies, onderhandelen en bijstand bij onteigening is specialistisch werk. De wet geeft weinig regels. Het houvast komt van rechterlijke uitspraken die al eerder zijn gedaan in vergelijkbare gevallen. Dat betekent dat kennis en ervaring nodig zijn om u goed te kunnen adviseren en voor u in een procedure op te treden. De leden van de VOA -de Vereniging van Onteigeningsadvocaten- zijn specialisten. U kunt bij hen terecht voor advies, ook als er nog geen sprake is van een rechtszaak.

Vereniging voor Arbeidsrecht (VvAR)
Deze vereniging vormt een ontmoetingspunt voor hen die in verschillende functies met de theorie en praktijk van het arbeidsrecht in ruime zin – arbeidsovereenkomsten recht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht – te maken hebben. Doel: Het bevorderen van de kennis en de ontwikkeling van het Nederlandse Arbeidsrecht.

Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft voorts als doel mede te werken aan de doelstellingen van de Association Litteraire et Artistique Internationale (ALAI), waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen die de internationale bescherming door het auteursrecht waarborgen.

Vereniging voor bouwrecht-advocaten (VBR-A)
Vereniging voor bouwrecht-advocaten. De VBR-A richt zich op de advocatuurlijke bouwrecht-beoefening, en richt zich daarbij op zowel grote kantoren, als kleine, middelgrote en niche-kantoren.

Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR
De Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) is een wetenschappelijke vereniging voor juristen en andere belangstellenden in de zorg. Zij wil de studie van het gezondheidsrecht bevorderen en doet dit onder meer door twee keer per jaar een wetenschappelijke vergadering te organiseren. Ook laat zij wetenschappelijke publicaties verschijnen op het gebied van het gezondheidsrecht (pre-adviezen).

Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM)
De Vereniging heeft ten doel het bestuderen van het mededingingsrecht in de breedste zin. De vereniging richt zich op de toepassing van het kartelrecht, het concentratietoezicht, de bepalingen inzake het misbruik maken van economische machtposities, de toepassing van het mededingingsrecht in (voorheen) gereguleerde sectoren en staatssteun. Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met het recht inzake intellectuele eigendom en ongeoorloofde mededinging. De verenigingsactiviteiten hebben zowel betrekking op het Nederlandse en Europese recht.

Vereniging voor Pensioenrecht (VP)
De Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. De ervaring leert dat gezien de themas en de invalshoeken waarmee de themas worden benaderd vele advocaten en pensioenjuristen lid zijn van de vereniging.

Vereniging voor Sport en Recht
De vereniging heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords en zowel in nationaal als in internationaal verband. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen en het organiseren van congressen op het gebied van sport en recht. De doelstelling is met opzet ruim gekozen en omvat ook het streven als representatief lichaam op het vakgebied in internationaal verband op te treden.

Vereniging voor vrouw en recht
Een van de doelstellingen van de Vereniging is het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen. Daartoe publiceert de Vereniging commentaren en adviezen. Deze commentaren worden voorbereid door de werkgroepen van de vereniging, of door leden met een bijzondere expertise.

VSAN – Vereniging Sociale Advocatuur Nederland
Vereniging van onafhankelijke advocaten waar mensen met behulp van gefinancierde rechtshulp mogelijk voor in aanmerking komten. Of u zelf in aanmerking komt voor een toevoeging van een sociale advocaat (pro deo advocaat), kunt u via de regels op de site zelf beoordelen. Ook kunt u direct een locale advocaat zoeken bij u in de buurt.

Mission News Theme by Compete Themes.